Day: May 18, 2022

工業意外|大埔淘大食品廠 員工機器夾頭 送院搶救後不治 – 晴報 – 時事 – 要聞

大埔工業邨發生工業意外,一名40餘歲男子在大富街的淘大食品廠房內被機器夾傷頭部昏迷,救護人員到場後將他送往那打素醫院,經搶救後證實不治,警方正調查意外原因,勞工處人員亦已到場了解事件。 {{hket:inline-image name="de67c74d-5c19-4305-a7f4-bb0329645fc0.jpg"}}{{/hket:inline-image}} {{hket:inline-image name="edda6cf7-5bf1-498b-8f63-3110f1387367.jpg"}}{{/hket:inline-image}} {{hket:inline-image name="0ae6be8e-76b9-44cd-b609-2dc10ba35ad5.jpg"}}{{/hket:inline-image}} ...